3+1 GRATIS!

Zaproś nowych użytkowników i korzystaj z wybranej diety BEZ OPŁAT!

Regulamin forum

Art. 1
Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin ustala zasady świadczenia usługi drogą elektroniczną przez Vivalavita Sp. z o.o., ul. Chełmońskiego 70C/17, 31-340 Kraków, zwaną dalej VivaLaVita, na rzecz użytkowników strony http://vivalavita.pl/ zwanej dalej „Stroną”, przez VivaLaVita. Usługa, o której mowa w zdaniu poprzedzającym polega na udostępnieniu użytkownikom możliwości uczestniczenia w forum Strony (zwane dalej „Forum”) w celu wymiany poglądów, komentarzy i opinii na dowolne tematy.
1.2. Usługa, o której mowa w ust. 1 powyżej, świadczona jest przez VivaLaVita bezpłatnie.
1.3. Z Forum mogą korzystać wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.
1.4. VivaLaVita może uzależnić zamieszczenia wpisu na Forum od wcześniejszego zarejestrowania się użytkownika na Stronie.
1.5. Każdy uczestnik Forum zamieszcza na Stronie i na Forum swoje opinie, poglądy i komentarze wyłącznie na swoją odpowiedzialność. VivaLaVita nie może ponosić i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez uczestników na Forum
1.6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez uczestników na łamach Forum:
a. treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc,
b. treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,
c. jakichkolwiek przekazów reklamowych.
1.7. VivaLaVita jest upoważniona do usuwania treści, o jakich mowa w ust. 7 oraz do zablokowania możliwości umieszczania jakichkolwiek treści na Forum osobom naruszającym w sposób permanentny postanowienia niniejszego Regulaminu a usunięcie przez VivaLaVita zamieszczonego przez takiego użytkownika wpisu jest równoznaczne z powiadomieniem go o zamiarze usunięcia wpisu ze względu na:
a) naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu albo
b) otrzymanie przez VivaLaVita lub administratora Forum urzędowego zawiadomienia o wpisie naruszającym prawo albo
c) otrzymanie przez VivaLaVita lub administratora Forum wiarygodnej wiadomości o wpisie naruszającym prawo.
1.8. VivaLaVita dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Forum.
1.9. VivaLaVita zastrzega sobie prawo do wyłączenia stron Forum bez podawania przyczyn takiego działania.
1.10. Uczestnicy Forum poprzez umieszczenie swoich komentarzy i opinii na stronach Forum wyrażają zgodę na publikowanie tych treści w innych mediach, których wydawcą lub współwydawcą jest lub będzie VivaLaVita.

Art. 2
Akceptacja regulaminu

2.1. Umieszczenie przez użytkownika wpisu na Forum jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2.2. VivaLaVita zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu, a wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na Stronie.
2.3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania na Stronie.

Login:
Hasło:
Nie pamiętasz hasła?
Zaloguj się FB